Chi tiết văn bản

06/CT-UBND
06/04/2020
06/04/2020
Chỉ thị về tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Chỉ thị
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
2021614101615_06CT_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC