Chi tiết văn bản

01/VBHN-BXD
01/03/2020
01/03/2020
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
Quyết định
Bộ Xây dựng
202133110913_VBHN 01.2020-da nen.pdf
VĂN BẢN KHÁC