Chi tiết văn bản

27/TB-UBND
01/04/2020
01/04/2020
Thông báo kết luận của ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của các sở, ngành và địa phương.
Thông cáo
UBND tỉnh Vĩnh Long
2021331104053_27 tb_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC