Chi tiết văn bản

05/VBHN-BXD
09/03/2020
09/03/2020
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Văn bản hợp nhất
Bộ Xây dựng
2021331102915_VBHN 05.2020-da nen.pdf
VĂN BẢN KHÁC