Chi tiết văn bản

09/VBHN-BXD
30/03/2020
30/03/2020
Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Văn bản hợp nhất
Bộ Xây dựng
202133110375_VBHN 09.2020-da nen.pdf
VĂN BẢN KHÁC