Chi tiết văn bản

06/VBHN-BXD
11/03/2020
11/03/2020
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Văn bản hợp nhất
Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà
2021331101922_VBHN 06.2020-da nen.pdf
VĂN BẢN KHÁC