Chi tiết văn bản

50/2021/NĐ-CP
01/04/2021
01/04/2021
Nghị định 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
VĂN BẢN KHÁC