Chi tiết văn bản

104/2022/NĐ-CP
21/12/2022
01/01/2023
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Nghị định
Chính phủ
Vũ Đức Đam
Phó thủ tướng
VĂN BẢN KHÁC