Chi tiết văn bản

04/2022/TT-BXD
24/10/2022
24/10/2022
Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
Thông tư
Bộ Xây dựng
Nguyễn Thanh Nghị
Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
VĂN BẢN KHÁC