Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trìnhTrường Trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh

Ngày 20/02/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh như sau:

Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung:                       3.216.233.809 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thiết bị:                                              2.964.147.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:                                          59.282.940đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                           22.094.604đồng;

- Chi phí khác:                                                        82.112.000đồng;

- Chi phí đổi máy bơm (PCCC-CS):                       88.597.265đồng.

Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Longvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

          T.Trang (nguồn QĐ số 417/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan