Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trìnhNâng cấp, mở rộng trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Tường rào, sửa chữa hạ tầng bể và cấp nước của nhà sản xuất giống, nhà bảo vệ

Ngày 15/2/2019, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Tường rào, sửa chữa hạ tầng bể và cấp nước của nhà sản xuất giống, nhà bảo vệ với các nội dung sau:

Công trình nâng cấp, mở rộng trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Tường rào, sửa chữa hạ tầng bể và cấp nước của nhà sản xuất giống, nhà bảo vệ. Thuộc dự án:Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long.

Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Chi nhánh Miền Nam - Công ty TNHH Tư vấn Đại học Thủy Lợi.

Nguồn vốn đầu tư:Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 40/SXD-QLXD, ngày 05/01/2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn QĐ số 388/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan