Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng

Sáng ngày 11/01/2019, tại hội trường Sở Xây dựng Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, Trung tâm, Đoàn thể Sở Xây dựng; đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án của các huyện, thị xã, thành phố .​ Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác trọng tâm của ngành trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hình: Ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của ban lãnh đạo Sở  Xây dựng, tập thể công chức, viên chức của Sở Xây dựng tăng cường phối hợp với các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng  đã đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Bộ Xây dựng giao cũng như các nhiệm vụ của đơn vị đặt ra từ đầu năm.

Hình: Ông Trần Hoàng Dũng – Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng thông qua  tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành.

Trong năm 2018, ngành Xây dựng đã thực hiện đạt 100% kế hoạch  thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017), cụ thể như sau:

Phát triển nhà ở xã hội (vốn ngoài NSNN): 47/40 căn (tăng 17,5% so với KH).

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt Khu vực đô thị: 88,4% (đạt 100% KH).

Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải: 100% (đạt 100% KH).

Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung: 98,4% (đạt 100% KH).

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Ngành đã tập trung thực hiện xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của Ngành trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi về căn lý pháp lý để các doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng quy định, đồng thời nắm rõ những điều kiện, chính sách khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư để lựa chọn loại hình đầu tư.

Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, đạt được những kết quả nhất định như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bình Minh đến năm 2035; đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý tổ chức đối thoại doanh nghiệp, gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp.

 Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác cấp giấy phép xây dựng: Theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quy định hồ sơ để căn cứ cấp giấy phép xây dựng phải có bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp/chủ đầu tư rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án, khi thực hiện cấp giấy phép xây dựng, đối với những dự án chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì Sở Xây dựng sẽ căn cứ vào bản vẽ thiết kế cơ sở được thẩm định để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng cho dự án; những thủ tục còn lại các chủ đầu tư sẽ bổ sung sau theo quy định.

Bên cạnh những mặt đã làm được, ngành còn nhiều khó khăn hạn chế như:

Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh tuy đã có những bước tiến quan trọng, nhưng nhìn một cách tổng thể, khách quan, vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại như: Các địa phương chưa lập kế hoạch thực hiện quy hoạch được phê duyệt nên chưa chủ động trong quá trình thực hiện, dẫn đến tiến độ còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển đô thị. Chưa đa dạng hóa, xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện đối với các dự án cải tạo, nâng cấp, phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh hiện nay vẫn còn đang ở mức thấp so với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm, do vướng mắc khó khăn về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Một vài chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chưa chú trọng công tác thẩm định nội bộ hồ sơ trước khi gửi cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ; hồ sơ gửi chưa bảo đảm chất lượng, thiếu sự xem xét kỷ lưỡng; còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào góp ý của các cơ quan thẩm định; dẫn đến hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến công tác thẩm định gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch, tiến độ triển khai dự án đầu tư.

Một vài BQL dự án đầu tư XD chưa bảo đảm điều kiện năng hoạt động theo quy định.

Một số địa phương còn thiếu sự giám sát, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra. Nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu và còn hạn chế về kinh nghiệm chuyên môn.

 Chủ đầu tư của một số công trình không gửi báo cáo thông tin công trình từ lúc khởi công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, nên Sở Xây dựng không nắm bắt thông tin kịp thời,  không có kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu từ lúc bắt đầu triển khai thi công xây dựng công trình, do đó không thể đánh giá được chất lượng công trình trong quá trình thi công.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng phân lô bán nền tự phát. Việc phân lô bán nền không đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng; dẫn đến hệ lụy như: diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật không bảo đảm theo quy định…., thiếu hệ thống thoát nước thải và nước mặt, không đấu nối đồng bộ vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, có thể phá hỏng quy hoạch và mang lại gánh nặng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là người dân vào sinh sống trong các khu vực này.

Công tác kiểm soát sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng tại một số công trình sử dụng nguồn vốn khác còn khó khăn do thói quen sử dụng vật liệu xây bằng đất nung, việc chấp hành xây dựng vật liệu xây không nung của các chủ đầu tư còn hạn chế.

Từ những tồn tại hạn chế, ngành Xây dựng đã rút ra được những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

Nguyên nhân khách quan:

            Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, nhà ở, bất động sản thay đổi, chưa đồng bộ dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau.

            Việc phân cấp mạnh về quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cho cấp huyện, thị xã, thành phố nhưng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các bộ quản lý còn hạn chế nhất định; thiếu nhân lực, biên chế chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm.

            Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công làm ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đưa dự án vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư,

            Nguyên nhân chủ quan

            Công tác chỉ đạo điều hành của Sở xây dựng và một vài địa phương chưa quyết liệt, chỉ đạo chưa toàn diện, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành và các cấp trong cùng địa phương. Thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

            Công tác phối kết hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng chưa đồng bộ, chính quyền cơ sở cấp xã còn buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng, chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm dẫn đến còn tồn tại sai phạm trong hoạt động xây dựng như: xây dựng không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép.

Năm 2019, ngành Xây dựng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như sau:

-Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 92%.

-Tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung đạt 98,60%.

-Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt 100%.

Cuối hội nghị, Ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Xây dựng, đã tiếp thu và giải trình các ý kiến tại buổi hội nghị. Đồng thời, đề nghị các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị, các Ban quản lý dự án Đầu tư xâ dựng các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 ngay từ đầu năm, năm 2019 Sở Xây dựng chọn 02 giải pháp đột phá về lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 liên quan đến nhiệm vụ của ngành Xây dựng./.

                                                                                   

                                                                        Hải Yến

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan