Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 04/01/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

          Lý do: Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính ở địa phương đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày15/01/2019.

          Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Hải Yến (nguồn QĐ 01/2019/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan