Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019.

Ngày 04/01/2019, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019.

Theo đó,  Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật nhằm năng cao nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước đối với các vấn đề có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.

Xác định trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức pháp lý cho cán bộ, công chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

Đồng thời phải đạt các yêu cầu: Phát huy kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực tế của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật.

Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí.

Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các các Sở, Ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ để có nguồn nhân lực triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

Hải Yến (nguồn QĐ 20/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan