Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân

Ngày 04/01/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân với các nội dung chủ yếu như sau:

 Công trìnhTrường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân thuộc dự án:Đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân được giao làm chủ đầu tư công trình. Công trình xây dựng tại Ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân.

Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH Xây dựng Hatecco và Công ty TNHH MTV Tư vấn Kiến trúc Cửu Long.

Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 12.900 triệu đồng, ngân sách tỉnh 10.800 triệu đồng hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị; phần còn lại sử dụng ngân sách huyện Bình Tân).

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 1984/SXD-QLXD, ngày 27/12/2018.

Đồng thời giao chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn QĐ 22/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan