Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học Thuận Thới A, huyện Trà Ôn

Ngày 04/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trìnhTrường Tiểu học  Thuận Thới A, huyện Trà Ôn với các nội dung 3 gói thầu bao gồm:

Gói thầu số 1: Thiết bị đồ gỗ;

Gói thầu số 2: Thiết bị điện, điện tử;

Gói thầu số 3: Thiết bị đồ dùng dạy học khác.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND, ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đồng thời giao chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn,Giám đốcBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ônvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                      Hải Yến (nguồn QĐ 23/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan