Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít

Ngày 08/01/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít, như sau:

ĐVT: Đồng

Khoản mục chi phí

 Theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

Điều chỉnh,

bổ sung

1. Phần xây lắp

105.760.354.161

131.384.576.163

Chi phí xây dựng

91.359.020.305

91.359.020.305

Chi phí quản lý dự án

1.043.685.448

1.304.606.810

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

4.281.556.212  

4.951.474.055

Chi phí khác

4.039.884.885

4.135.795.885

Chi phí dự phòng

5.036.207.341

4.009.457.136

Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

 

23.447.137.369

2. Phần hệ thống điện, đường dây trung thế 22kV, trạm biến áp 750kVA

1.150.334.428

1.150.334.428

Chi phí xây dựng

-

353.339.103,48

Chi phí thiết bị

353.339.103,48

622.445.604,85

Chi phí quản lý dự án

33.693.845,98

33.693.845,98

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

43.737.338,96

43.737.338,96

Chi phí khác

42.340.705,23

42.340.705,23

Chi phí dự phòng

54.777.829,92

54.777.829,92

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND, ngày 07/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T.Trang (nguồn QĐ số 49/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan