Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 08/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể điều chỉnh diện tích đất cụm công nghiệp như sau:

- Diện tích đất theo quy hoạch trước điều chỉnh: 43,74 ha.

- Diện tích đất theo quy hoạch sau điều chỉnh: 26,74 ha. (giảm 17 ha).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Giao Trách nhiệm của Giám đốc các sở: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân:

1. Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân chỉ đạo công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

          Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công thương,  Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Quới, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.       

  T.Trang (nguồn QĐ số 47/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan