Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Công nhận xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 28/12/2018, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việcCông nhận xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm đạt chuẩn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Giao Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh huyện Vũng Liêmchỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh xã Trung Ngãitiếp tục hoàn thiện, bổ sung và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh huyện Vũng Liêmvà Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh xã Trung Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêmvà Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

  T.Trang (nguồn QĐ số 2903/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan