Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở.

Thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành danh mục sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế sự nghiệp khác sử dụng ngân sách nhà nước.

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện dịch vụ - Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và dịch vụ - Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2018 tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, cụ thể như sau:

1. Đơn giá dịch vụ: Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 3.027.578 đồng/căn.

2. Đơn giá dịch vụ: Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 2.200.971 đồng/căn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                     Kim Ngân (Nguồn: QĐ số 2889/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan