Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ: Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và dịch vụ: Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ: Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và dịch vụ: Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở trong năm 2018.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước là cở sở để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                      Kim Ngân (nguồn: QĐ số 2877/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan