Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, cụ thể như sau:

- Tổng số hộ dân trên địa bàn: 279.672 hộ.

          - Tổng số hộ nghèo: 7.363 hộ, tỷ lệ: 2,63%. Trong đó, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 1.650 hộ; hộ nghèo có thành viên hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: 136 hộ.  Cụ thể:

          + Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập: 5.900 hộ, với 18.858 người.

          + Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: 1.463 hộ, với 5.104 người.

  - Tổng số hộ cận nghèo: 12.549 hộ, tỷ lệ: 4,49%.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế khác theo quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019./.

                     Kim Ngân (nguồn: QĐ số 50/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan