Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ.

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND để bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ.

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ với các nội dung chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm của Quyết định số 36/QĐ-UBND.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                     Kim Ngân (nguồn: QĐ số 36/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan