Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “ Nâng công suất Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Việt Úc từ 28.000 lít/ngày lên 52.000 lít/ngày”

Ngày 05/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Nâng công suất Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Việt Úc từ 28.000 lít/ngày lên 52.000 lít/ngày" (sau đây gọi là dự án) được lập bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án:
  • Phạm vi dự án: Dự án triển khai tại số 54, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy mô dự án: Nâng công suất Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Việt Úc từ 28.000 lít/ngày lên 52.000 lít/ngày tương đương 13.520m3/năm.

2.Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án:                      

Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án: Chủ dự án phải thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa ứng phó rủi ro chủ yếu là:

- Thu gom, xử lý các biện pháp xử lý bụi, khí thải, mùi hôi đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Thực hiện các biện pháp xử lý bụi, khí thải, mùi hôi đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Tổ chức thu gom, xử lý các loại chất thải rắn theo đúng quy định

- Thực hiện chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đánh giá môi trường phải cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan: Chủ tịch UBND: thành phố Vĩnh Long, phường 2 và Chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  T.Trang (nguồn QĐ số 24/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan