Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Ngày 28/12/2018, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc Bổ sung chức năng, nhiệm vụ "Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã" cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; được thành lập tại Quyết định số 2542/UB-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân tỉnh;

Lý do: Chức năng, nhiệm vụ nêu trên Chính phủ đã giao cho Văn phòng UBND cấp tỉnh tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, nay giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long để tổ chức thực hiện.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                  T.Trang (nguồn QĐ số 2895/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan