Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long

Ngày 28/12/2018, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban:Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa – Xã hội.

3. Ủy viênthường trực: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

* Các ủy viên:

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Giám đốc Sở Tài Chính.

7. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

8. Giám đốc Sở Y tế.

9. Giám đốc Sở Tư pháp.

10. Giám đốc Sở Nội vụ.

11. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

12. Giám đốc Sở Công Thương.

13. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

14. Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường.

15. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Giám đốc Sở Xây dựng.

17. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

18. Giám đốc Công an tỉnh.

19. Chủ tịch UBND huyện Bình Minh.

20. Chủ tịch UBND huyện Bình Tân.

21. Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long.

22. Chủ tịch UBND huyện Long Hồ.

23. Chủ tịch UBND huyện Mang Thít.

24. Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm.

25. Chủ tịch UBND huyện Tam Bình.

26. Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn.

          Chức năng, nhiệm vụ, của Ban Chỉ đạo

1.     Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạotriển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.     Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND cấp huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

3.      Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

4.     Chỉ đạo các nhiệm vụ được giao tại Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

5.     Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

6.     Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

7.      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long./.

T.Trang (nguồn QĐ số 2892/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan