Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

          Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long; Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đính kèm kế hoạch).

Theo đó, Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải đạt các yêu cầu đề ra như sau:

Công tác CCHC phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị mình.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện công tác CCHCđược UBND tỉnh giao chủ trì tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để CCHC là khâu đột phá trong quản lý của tỉnh.

Quyết định này được giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Hải Yến (nguồn QĐ số 2751/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan