Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấthuyện Mang Thít - tỉnh Vĩnh Long

Ngày 25/12/2018, Ông NguyễnVăn Quang – Chủ tịch UBND tỉnhVĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mang Thít với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất qua các năm 2010, 2015 và 2020 (Bảng 1).

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 phân theo đơn vị hành chính cấp xã- Bảng 2 (7 xã, thị trấn); Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 phân theo đơn vị hành chính cấp xã- Bảng 2 (6 xã).

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện là 2,1 ha tại xã Mỹ An, sử dụng cho mục đích đất nuôi trồng thuỷ sản.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1: 25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Mang Thít.

Đồng thời, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Mang Thít với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

Diện tích các loại đất kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã -Bảng 3 (7 xã, thị trấn):

Diện tích các loại đất kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã- Bảng 3 (3 xã)

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018:

Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã -Bảng 4 (7 xã, thị trấn):

Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã - Bảng 4 (6 xã):

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:

   Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

Bảng 5 (7 xã, thị trấn): Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã - Bảng 5 (6 xã):

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018:Trong năm kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện không có nhu cầu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Thít, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

Xem Quyết định 2816/QĐ-UBND

       T.Trang (nguồn QĐ số 2816/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan