Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long

Ngày 24/12/2018, ÔngNguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Minh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất qua các năm 2010, 2015 và 2020 (Bảng 1).

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 phân theo đơn vị hành chính cấp xã (Bảng 2).

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: đất chưa sử dụng đã được khai thác đưa vào sử dụng hết, nên trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn thị xã Bình Minh không còn.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1: 10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã Bình Minh.

Đồng thời, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2018) của thị xã Bình Minh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:

Diện tích các loại đất kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã(Bảng 3).

2.Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 phân theo đơn vị hành chính cấp xã (Bảng 4).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018.phân theo từng đơn vị hành chính cấp xã(Bảng 5)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018:Trong năm kế hoạch 2018, trên địa bàn thị xã không có nhu cầu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

Xem Quyết định 2801/QĐ-UBND

       T.Trang (nguồn QĐ số 2801/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan