Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 8, thành phố Vĩnh Long

Ngày 25/12/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 8, thành phố Vĩnh Long, tại vị trí các khu đất cụ thể như sau:

- Điều chỉnh cục bộ phần diện tích đất 10.987,6m2(đất trước đây do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý) từ chức năng đất quốc phòng sang đất thương mại, dịch vụ.

- Điều chỉnh cục bộ phần diện tích đất 240,1m²(vị trí cây xăng Phương Thảo) từ chức năng đất quốc phòng sang đất thương mại dịch vụ để cho thuê đất theo hiện trạng đang sử dụng.

- Điều chỉnh cục bộ các phần diện tích đất 197,1m2(do hộ gia đình, cá nhân sử dụng) từ chức năng đất quốc phòng sang đất ở đô thị để thu hồi, giao đất cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý và lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Điều chỉnh phần diện tích đất 955m²(do hộ gia đình, cá nhân sử dụng) từ chức năng đất quốc phòng sang đất ở đô thị;để giao đất cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

(Kèm theo Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Sở Xây dựng lập)

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long,Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từngày ký và ban hành./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2818/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan