Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Khối Hành chính, Khối Nội trú, Khối Khám thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Ngày 27/11/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc Điều chỉnhchủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Khối Hành chính, Khối Nội trú, Khối Khám thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Quy mô đầu tư

Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh

- Sơn toàn bộ mặt ngoài các khối, xử lý chống dột mái nhà các khối, cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước mặt, cổng + hàng rào.

 

- Sơn toàn bộ mặt ngoài các khối, xử lý chống dột mái nhà các khối, cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước mặt, cổng + hàng rào.

- Sơn tường trong khối nội trú và khoa dược.

2. Giá trị bổ sung: 830.000.000 đồng.

3. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh trong tổng mức đầu tư theo chủ trương được duyệt.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2590/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan