Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu liên ấp Vườn Cò – Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

Ngày 27/11/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu liên ấp Vườn Cò – Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, như sau:

1. Tên dự án:Cầu liên ấp Vườn Cò – Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn đảm bảo phục vụ giao thông cho các phương tiện qua lại; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa và xã hội, tạo nên bộ mặt mỹ quan góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

3. Địa điểm: Xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

5. Tổng mức đầu tư:                                               4.000.000.000 đồng.

          6. Nguồn vốn đầu tư:Vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng, các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít và nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2019-2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2596/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan