Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc thu hồi nhà ở công vụ số 79/3 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long

Ngày 27/11/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc Thu hồi nhà ở công vụ số 79/3, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long đã bố trí cho ông Nguyễn Văn Bé Ba, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã sử dụng từ năm 2004 đến nay (theo Quyết định số 1252/QĐ.UB ngày 18/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Lý do: Hiện nay ông Nguyễn Văn Bé Ba đã nghỉ hưu và giao trả lại căn nhà nêu trên cho Nhà nước quản lý.

Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lý hợp đồng và quản lý căn nhà nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ôngNguyễn Văn Bé Ba chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2580/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan