Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước căn nhà số 102G, đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 27/11/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc Cho bà Lê Thị Thu Nguyệt,nhân viên Công ty Xăng dầu Vĩnh Long thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, căn nhà số 102G, đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giá cho thuê: Tính theo giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).

Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và bà Lê Thị Thu Nguyệt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       T.Trang (nguồn QĐ số 2582/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan