Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Long

Với mục tiêu đầu tư xây dựng: Nâng cao năng lực quan trắc môi trường; từng bước góp phần xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa tỉnh theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp thông tin, số liệu về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phục vụ có hiệu quả công tác xử lý, khắc phục sự cố; góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường, đáp ứng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ngày 26/11/201, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành 2575/QĐ-UBND Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:

Tên dự án: Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Long. Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhVĩnh Long làm chủ đầu tư ; Công ty Cổ phần Giải pháp Sinh thái Công nghiệp và Đô thị là đơn vị tổ chức tư vấn lập dự án. Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Công trình thuộc lĩnh vực quan trắc tài nguyên nước và môi trường.

 Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Đầu tư thiết bị 03 trạm quan trắc không khí tự động, cố định;

- Đầu tư thiết bị 05 trạm quan trắc nước mặt tự động, cố định;

- Đầu tư thiết bị trung tâm điều hành và thiết bị văn phòng.

 Tổng mức đầu tư: công trình khoảng 67 tỷ đồng, được đầu tư bằng  nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 2575/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan