Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Đính chính Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 14/11/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc Đính chính một số sơ sót tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Quyết định đính chính các nội dung như sau:

1. Tại Điều 3 Quyết định ghi: "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018".

Nay đính chính lại như sau: "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2018".

2. Tại tiêu đề Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ghi: "Thẩm quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp".

Nay đính chính lại là: "Các thủ tục triển khai đự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp"

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Liên đoànLao động tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng trên công báo tỉnh./.

Hải Yến (nguồn QĐ 2510/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan