Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập trên cơ sở thành lập mới và chuyển nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

           Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.Trụ sở Trung tâm đặt tại: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trung tâm có các chức năng sau:

     Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.        Theo dõi tình hình hoạt động cải cách hành chính và thẩm tra các văn bản liên quan đến cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu đề xuất việc triển khai, thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết; nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và biên chế bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm. Phó Giám đốc Trung tâm là công chức, làm việc chuyên trách. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Tổng hợp - xử lý nghiệp vụ.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                   Hải Yến (nguồn QĐ 2542/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan