Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.

Ngày 10/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Chương trình phát triển đô thị được lập trong phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích tự nhiên là 1.525,7 km2.

-  Mục tiêu tổng quát: Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và các Chương trình, kế hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt. Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của mỗi đô thị.

- Mục tiêu cụ thể: Phát triển hệ thống đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành. Phân bố một hệ thống đô thị trung tâm nhiều cấp, kết hợp giữa cải tạo các đô thị cũ và xây dựng các đô thị mới để tạo thế cân bằng phát triển giữa các vùng và phù hợp với các đặc thù phát triển của từng vùng. Tập trung đầu tư phát triển các đô thị trung tâm gắn với vùng kinh tế trọng điểm. Nâng cao chất lượng đô thị, kết hợp quản lý quy hoạch đô thị gắn với phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tăng tỷ lệ đô thị hóa phù hợp chung tốc độ phát triển đô thị cả nước. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối các đô thị hoàn chỉnh, thuận tiện thúc đẩy sự phát triển của từng đô thị. Đề xuất giải pháp chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Lập danh mục thứ tự ưu tiên đầu tư và đề xuất giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 2150/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan