Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030

Ngày 30/8/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030 với một số nội dung cụ thể như sau:

1.  Phạm vi lập quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Vị trí, giới hạn khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích của thị trấn Vũng Liêm và 3 ấp (ấp An Nhơn, ấp Trung Xuân  thuộc xã Trung Thành và ấp Hòa Nghĩa thuộc xã Trung Thành Tây), với tổng diện tích khoảng 842,36 ha. Phạm vi nguyên cứu mở rộng: Vùng bán kính ảnh hưởng trực tiếp 5-10km từ trung tâm thị trấn và toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2.  Ranh giới lập quy hoạch: Đông giáp xã Trung Thành Đông. Tây giáp ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp và ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu. Nam giáp ấp Xuân Minh 1 và ấp Trung Trạch, xã Trung Thành. Bắc giáp ấp Quới Hiệp, ấp Trung Hậu, ấp Hòa Hiệp, ấp Tân Trung thuộc xã Trung Thành Tây.

3.  Dự báo dân số và nhu cầu sử dụng đất:

 - Dự báo dân số: Dân số hiện trạng (đầu năm 2018) khu vực lập quy hoạch là 10.982 người. Dự báo dân số đến năm 2025 là 15.617 người (giai đoạn 2017 - 2025, dự báo tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm: tăng tự nhiên 1%, tăng cơ học 3,5%). Dự báo dân số đến năm 2030 là 20.708 người (giai đoạn 2025 - 2030, dự báo tỷ lệ tăng dân số tăng bình quân hàng năm: tăng tự nhiên 1%, tăng cơ học 4%).

- Dự báo quy mô đất đai: Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị bình quân: 150 - 200m2/người, trong đó đất dân dụng bình quân 80 - 90m2/người. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 312 ha, đến năm 2030 khoảng 416 ha.

4. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chủ yếu: Chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu về hạ tầng xã hội.

5. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: San nền, thoát nước mưa, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

6. Nội dung nghiên cứu: Thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

7. Các yêu cầu nghiên cứu:

   - Khảo sát, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội:

        - Tiền đề phát triển đô thị:

        - Định hướng phát triển hạ tầng xã hội:

        - Thiết kế đô thị:

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Đánh giá môi trường chiến lược:

-  Kinh tế đô thị:

8. Hồ sơ sản phẩm trình duyệt đồ án quy hoạch: Số lượng hồ sơ sản phẩm quy hoạch, quy cách thể hiện, chất lượng bản vẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

9. Dự toán kinh phí quy hoạch: Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch: 1.369.654.243 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi ba đồng)

10. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện Vũng Liêm.

          Giao Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm đến năm 2030 theo đề cương nhiệm vụ đã được phê duyệt, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

          Theo đó,  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vũng Liêm, Thủ trưởng các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                                      H.Thắm (Nguồn Quyết định số 1852/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan