Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). 

Theo đó, định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng (sau đây gọi là định mức chi phí) là cơ sở để xác định chi phí thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng theo nội dung của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ- TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Chi phí thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng là toàn bộ các chi phí cần thiết để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định theo định mức chi phí ban hành tại Quyết định này bao gồm các khoản chi phí để chi trả cho chuyên gia trực tiếp thực hiện công việc; chi phí quản lý; chi phí khác và thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trường hợp tư vấn thực hiện công việc rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thì tính bổ sung thuế giá trị gia tăng) theo quy định hiện hành. Chi phí công tác khảo sát hiện trường, đi lại, ăn, ở khi thực hiện công tác rà soát định mức, chi phí phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng đối với công tác lập mới được lập dự toán riêng.

 Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định như sau:

a) Định mức chi phí rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng hiện hành đã được công bố xác định theo Bảng số 1 kèm theo Quyết định này.

b) Định mức chi phí xây dựng định mức mới theo phương pháp hiện hành xác định (định mức dự toán xây dựng công trình) theo Bảng số 2 kèm theo Quyết định này.

c) Định mức chi phí xây dựng các định mức và giá xây dựng theo phương pháp điều tra thị trường (phương pháp mới) gồm:

- Định mức chi phí xây dựng định mức vật tư xây dựng xác định theo Bảng số 3 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng định mức năng suất lao động trong xây dựng xác định theo Bảng số 4 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng định mức năng suất máy và thiết bị thi công xây dựng xác định theo Bảng số 5 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá quy hoạch xây dựng xác định theo Bảng số 6 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng định mức chi phí gián tiếp trong cơ cấu dự toán xác định theo Bảng số 7 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng suất vốn đầu tư xác định theo Bảng số 8 kèm theo Quyết định này.

- Định mức chi phí xây dựng giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình và chỉ số giá xây dựng xác định theo Bảng số 9 kèm theo Quyết định này.

d) Định mức chi phí rà soát, xây dựng hệ thống định mức dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị xác định theo định mức chi phí tại Bảng số 10 kèm theo Quyết định này.

Dự toán chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định bằng số lượng định mức cần xây dựng mới, định mức rà soát nhân với định mức chi phí ban hành tại Quyết định này, bổ sung chi phí đi lại, ăn ở (nếu có) thuế giá trị gia tăng (trường hợp tư vấn thực hiện) và chi phí dự phòng.

 Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì rà soát, xây dựng các tập định mức chuyên ngành, định mức đặc thù, định mức dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị và tổ chức thẩm định các tập định mức này. Chi phí thẩm định định mức và giá xây dựng xác định bằng 15% chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng tại khoản 3 nêu trên.

           Trường hợp số lượng định mức rà soát, xây dựng trong khoảng giữa hai số lượng định mức và giá xây dựng công bố tại Quyết định này thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.

 Trường hợp chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định theo định mức chi phí ban hành tại Quyết định này không phù hợp thì lập dự toán theo hướng dẫn tại mục III Quyết định này.

 Việc thanh toán, quyết toán chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng phải tuân thủ theo đúng dự toán chi phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với nội dung, phạm vi, khối lượng, tiến độ thực hiện công việc và hợp đồng đã ký kết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                Hải Yến (nguồn Quyết định 1113/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan