Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

Ngày 15/8/2018, Ông Trần hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, cụ thể tại Khoản 8 Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 1752/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh, như sau:   

1. Tổng mức đầu tư (Khoản 8) 

Tại Quyết định

Điều chỉnh

- Chi phí xây dựng:      3.950.000.000 đồng

- Chi phí xây dựng:        4.137.000.000 đồng

- Chi phí thiết bị:             500.000.000 đồng

- Chi phí thiết bị:              990.000.000 đồng

- Chi phí QLDA:             130.000.000 đồng

- Chi phí QLDA:              169.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:     370.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD:       528.000.000 đồng

- Chi phí khác:                 100.000.000 đồng

- Chi phí khác:                  210.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng:         900.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng:          302.000.000 đồng

- Chi phí bồi hoàn GPMB: 950.000.000 đồng

- Chi phí bồi hoàn GPMB:1.880.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư:      6.900.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư:        8.216.000.000 đồng

2. Nhu cầu sử dụng đất (Khoản 10)

Tại Quyết định

Điều chỉnh

2.076 m2

2.500 m2

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015 và Quyết định số 2292/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

           T.Trang (Nguồn QĐ số 1735/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan