Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Long Hòa, xã Lộc Hòa và dự án Cầu Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

Ngày 08/8/2018, Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Long Hòa, xã Lộc Hòa và dự án Cầu Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, cụ thể tại Điểm 6 Khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 1169/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 và Quyết định số 1168/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh, như sau:   

Tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND và Quyết định số 1168/QĐ-UBND

Điều chỉnh

Chi phí bồi thường GPMB (hỗ trợ di dời)

Chi phí bồi thường GPMB

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND; Quyết định số 1168/QĐ-UBND, ngày 02/6/2017; Quyết định số 1753/QĐ-UBND; Quyết định số 1754/QĐ-UBND, ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.                             

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                              T.Trang (nguồn QĐ 1691/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan