Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Ngày 02/8/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Đường ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 2263/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015, như sau:     

Tại Quyết định

Điều chỉnh

Chủ đầu tư: Phòng Công thương huyện Tam Bình

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                               T.Trang (nguồn QĐ 1667/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan