Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 06/7/2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, cơ quan thu, đối tượng không nộp phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị quyết này là hoạt động khai thác khoáng sản không kim loại.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; Các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là đối tượng áp dụng của Nghị quyết này.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó; Đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai thuộc đối tượng không nộp phí.

Theo đó, mức thu phí như sau:

a) Cát san lấp (không kể cát vàng, cát trắng):        4.000 đồng/m3.

b) Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 2.000 đồng/m3.

c) Đất sét làm gạch, ngói, gốm:                             2.000 đồng/m3.

d) Các loại đất khác:                                              2.000 đồng/m3.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018; Đồng thời thay thế Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản./.

            Hải Yến (nguồn NQ 124/NQ-HĐND)

 

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan