Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Minh đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thị xã Bình Minh là đô thị loại III.

Ngày 19/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2592/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Minh đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thị xã Bình Minh là đô thị loại III.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách thị xã Bình Minh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

                                                           T.Trang (nguồn CV 2592/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan