Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Chấp thuận chủ trương đổi đất để mở rộng Chùa Phật ngọc Xá Lợi

Ngày 19/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chấp thuận chủ trương đổi đất để mở rộng Chùa Phật Ngọc Xá lợi tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long theo văn bản số 2590/UBND-KTN.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân với quy mô diện tích khoảng 10.476,4m2 tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, để đổi với phần đất nghĩa trang, nghĩa địa hiện tại do Nhà Nước đang quản lý, sử dụng (có sơ đồ các khu đất kèm theo).

- Sau khi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thành việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục về đất đai để giao đất cho Nhà nước làm nghĩa địa và giao đất cho Chủ đầu tư để mở rộng Chùa Phật ngọc Xá Lợi theo đúng quy định.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tại các vị trí đổi đất nêu trên, trình UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt, để Chủ đầu tư thực hiện công trình mở rộng Chùa Phật ngọc Xá Lợi theo đúng quy định./.

Hải Yến (nguồn CV 2590/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan