Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập và giảng dạy của nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án với quy mô đầu tư phục vụ cho việc học tập của khoảng 1.200 học sinh. Tổng mức đầu tư 88 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vận động nhà tài trợ và ngân sách tỉnh. Dự án được thực hiện trong 02 năm 2018 - 2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 853/SXD-QLXD ngày 25/6/2018 trước khi triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn QĐ 1519/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan