Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long.

3. Mục tiêu đầu tư: Việc cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo nhu cầu làm việc cho cán bộ, viên chức, tạo cở sở vật chất khang trang, sắp xếp các phòng chuyên môn, nhân sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu trong công việc.

4. Nội dung, quy mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long.

5. Địa điểm thực hiện: Khóm Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa.

7. Ước tổng mức đầu tư: 1.252.563.650 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

Giao Sở Tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                         Hải Yến (nguồn QĐ 1524/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan