Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long

Ngày 17/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long.

2. Địa điểm xây dựng: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

3. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Việt Rạng Đông và Công ty TNHH Đầu tư VTCO và Nhà thầu lập thiết kế Hệ thống PCCC: Công ty TNHH Việt Rạng Đông.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh).

5. Dự toán xây dựng công trình:                           17.795.672.833 đồng.

Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Long) thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng tại công văn số 825/SXD-QLXD ngày 22/6/2018 trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                         T.Trang (nguồn QĐ 1508/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan