Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu

Ngày 17/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

3. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Liên danh Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 622 Xí nghiệp khảo sát Thiết kế và Tư vấn Xây dựng và Công ty TNHH Sài Gòn CHAOS.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước (Tỉnh An Giang hỗ trợ chi phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng 01 tỷ đồng, phần còn lại Ngân sách tỉnh Vĩnh Long bố trí).

5. Dự toán xây dựng công trình:  14.197.072.853 đồng.

Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Long) thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng tại công văn số 912/SXD-QLXD ngày 03/7/2018 trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                         T.Trang (nguồn QĐ 1509/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan